Ξεκίνησε η καταγραφή του έντυπου Τύπου με απώτερο στόχο την ενίσχυσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τέθηκε σε λειτουργία 20 Απριλίου 2022, η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου έντυπων Μέσων Ενημέρωσης με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και ενιαία κριτήρια. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του περιφερειακού, τοπικού και περιοδικού Τύπου και έρχεται μετά από αλλεπάλληλες και επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ σε συνεργασία και με τις άλλες Ενώσεις Εκδοτών Τύπου.

Mέσω του gov.gr η δήλωση

Η εφαρμογή παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) και σε αυτή καταχωρίζονται οικονομικά και λοιπά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου (κύκλος εργασιών, κόστος μισθοδοσίας, κυκλοφορία, εργαζόμενοι, εξοπλισμός κ.λπ.).

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι αφενός μεν η δημιουργία μιας ενημερωμένης και αυθεντικής εικόνας για τα επικαιροποιημένα μεγέθη του κλάδου κι αφετέρου η διευκόλυνση του συνολικού σχεδιασμού της Πολιτείας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του περιφερειακού και τοπικού έντυπου Τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/eniskhuse-epikheireseon/delose-stoikheion-epikheireseon-entupon-meson-enemeroses).

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω του Τaxisnet. Η καταχώριση των στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ενώ η εγκυρότητά τους θα διασταυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η καταχώριση των αιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφορά το σύνολο του έντυπου Τύπου, δηλαδή τις επιχειρήσεις Περιφερειακού, Τοπικού και Περιοδικού Τύπου, ο οποίος καταγράφεται για πρώτη φορά επίσημα από το Υπουργείο.

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλωθούν

Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο καταχωρίζονται τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου για τα έτη 2019- 2020- 2021 ήτοι,

1) Κύκλος Εργασιών: α) Κύρια δραστηριότητα, β) Διαφημιστικά έσοδα & διακηρύξεις, γ) Άλλα έσοδα, δ) Εργοδοτική Εισφορά ΕΔΟΕΑΠ 2% επί του Κ.Ε. (αφαιρετικά),

2) Κόστος Μισθοδοσίας: α) Δημοσιογράφων (Καθαρές αποδοχές, Μικτές αποδοχές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνολικό κόστος εργοδότη), β) Διοικητικού & λοιπού προσωπικού (Καθαρές αποδοχές, Μικτές αποδοχές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνολικό κόστος εργοδότη),

3) Κόστος Διακίνησης Τύπου: α) Προσωπικό στην περίπτωση κάλυψης με ίδια μέσα, (Καθαρές αποδοχές, Μικτές αποδοχές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Συνολικό κόστος εργοδότη) β) Έξοδα κίνησης στην περίπτωση κάλυψης με ίδια μέσα (Καύσιμα, Διόδια, Τέλη κυκλοφορίας, Ασφάλιστρα) γ) Έξοδα μίσθωσης/ leasing ή ετήσιας απόσβεσης οχημάτων στην περίπτωση κάλυψης με ίδια μέσα δ) Ταχυδρομικά/ Έξοδα cour) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών καιier) ειδική εφαρμογή για τη δήλωση των οικονομικών και ε) Διαζευκτικά κόστος εξωτερικού συνεργάτη (εκτός των παραπάνω περιπτώσεων),

4) Έξοδα παραγωγής: α) Κόστος χάρτου β) Εκτυπωτικό κόστος, 5) Στοιχεία πάγιου εξοπλισμού: α) Παλαιότητα σε έτη, β) Αξία Αγοράς, γ) Τρέχουσα οικονομική (λογιστική) αξία

5) Τέλος καταχωρίζονται τα λοιπά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου:
• Κυκλοφορία σε φύλλα/τεύχη (Κατ’ έτος για τα έτη 2019- 2020- 2021)
• Τιμή πώλησης φύλλου/τεύχους (Κατ’ έτος για τα έτη 2019- 2020- 2021)
• Ιστορικότητα/ Έτη που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται η επιχείρηση στον χώρο
• Αριθμός των δημοσιογράφων που απασχολεί κατ’ έτος (2019-20-21)
• Τα έτη που δραστηριοποιείται η επιχείρηση στον κλάδο ως αμιγώς εκδοτική
• Αναφορά των ΚΑΔ της επιχείρησης σήμερα

advertising.gr